Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Den českého jazyka - Celodenní konference pro veřejnost přinese popularizační i odborné přednášky o češtině

Česká centra, 10. června 2015

Konferenci pro zájemce o český jazyk i pro veřejnost pořádají ve středu 17. června Ústav pro jazyk český AV ČR a Česká centra.  S popularizačními i odborně zaměřenými přednáškami na ní vystoupí zástupci Ústavu, přední čeští lingvisté, spisovatelé, překladatelé i nakladatelé. Má vůbec čeština budoucnost v globalizovaném světě? Jaké šance mají mladí spisovatelé? Opravdu rozumíme jazyku médií? Devět velkých témat a téměř třicet hostů v jednotlivých panelech. Setkání představuje příležitost pro všechny, kterým není mateřština lhostejná. Slavnostní zahájení se koná v 9 hodin v Českém centru Praha v Rytířské 31.

DEN ČESKÉHO JAZYKA

Konference s názvem „Den českého jazyka“ se uskuteční při příležitosti čtyřstého výročí formulace artikulů O zachování starožitného jazyka českého a vzdělání jeho, které se někdy označují jako první jazykový zákon. Přestože tyto artikuly z 15. 6. 1615 nikdy nevešly v platnost, staly se součástí programu národního obrození a  zavedení obdobných opatření dodnes vzbuzuje otázky.

Naše mateřština je považována za velmi složitý jazyk a my dnes také pod vlivem mnoha jiných jazyků, především angličtiny, přijímáme opakující se výzvy, abychom jako centrální autorita pracovali na určitém zjednodušení,“ říká Karel Oliva, ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR. „To je ale výrazem nepochopení naší práce, neboť lingvisté staví své aktivity především na zvyklosti populace s jazykem zacházet. I zvyklosti však musejí mít svá pravidla. Například v právních textech bychom nejednoznačností v psaní i nebo položení čárky mohli způsobit poměrně velký zmatek,“ dodává Karel Oliva s tím, že v rámci veřejné diskuse je důležité ukazovat češtinu jako jazyk krásný a mimořádně barvitý.

DEBATA O ČEŠTINĚ V RYTÍŘSKÉ

Celodenní konference se koná v prostorách Českého centra Praha.  Důvod je nasnadě. Koncepce činnosti Českých center pro rok 2015 akcentuje čtyři klíčové oblasti, a jednou z nich je právě čeština.  Úsek strategie a rozvoje ČC se v průběhu uplynulých šesti měsíců soustředil na zmapování témat jednotlivých bloků. A o jakých tématech se bude hovořit?

O proměnách dialektologie, o užívání cizích slov v češtině, ale také o profesních svazech, podpoře začínajících spisovatelů nebo užití jazyka v médiích. Konference by měla přinést odpověď na otázku, do jaké míry či zda vůbec vyvstává reálná potřeba dbát na to, aby se čeština neztratila v globalizaci, celosvětové jazykové unifikaci, digitální ani žádné jiné revoluci. 

Význam národních jazyků ve sjednocené Evropě je třeba stále připomínat,“ říká Zdeněk Lyčka, ředitel úseku strategie a rozvoje Českých center. „Nejde nám samozřejmě o staromilský obrozenecký výkřik v éře všeobecného rozmachu angličtiny, který usnadňuje komunikaci napříč kontinenty. To však neznamená rezignaci na mateřský jazyk. Ten zůstává jedním z posledních individuálních rysů každého národa,“ vysvětluje Zdeněk Lyčka.

DEVĚT VELKÝCH TÉMAT

Organizátoři vymezili devět velkých témat rozdělených do panelových bloků moderovaných odborníky. V jednotlivých tematických částech se vystřídá na třicet expertů. Den českého jazyka je odborná konference zaměřená na češtinu a její užití napříč celým společenským spektrem, včetně mediálního trhu. Jedná se o setkání odborníků, novinářů a všech, kterým pojem „národní jazyk“ není lhostejný. Celodenní debata je orientovaná na jedinečnost názorů, odbornost, profesionalitu. Její přínos ocení profesionálové i široká veřejnost. Prezentace budou probíhat v sále Českého centra Praha a budou volně přístupné všem zaregistrovaným zájemcům.

Kompletní program včetně přehledu hostů

http://prague.czechcentres.cz/

http://www.ujc.cas.cz/

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

 Zájemci o účast se mohou přihlásit prostřednictvím registračního formuláře:

http://czechcentres.formees.com/f/den-ceskeho-jazyka/

 

ORGANIZÁTOŘI

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména českou kulturní scénu.  Síť českých center působí ve 22 metropolích a velkých městech na třech kontinentech. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová. 

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, je vědecké pracoviště zaměřené na vědecký výzkum v oblasti českého národního jazyka, jeho současného stavu a historického vývoje a jeho vztahu k jiným jazykům.

 

 

Kontakt pro novináře: 

 

Česká centra
Petra Jungwirthová

tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030
EM: jungwirthova@czech.cz                                               

 

 

Česká centra pro oblast vědy a vzdělávání

    • V oblasti školství, vědy a výzkumu se zaměřují na rozvoj spolupráce s univerzitami, vysokými školami a odbornými institucemi.  
    • Propagují úspěchy české vědy v zahraničí, aktivně podporují výuku a šíření českého jazyka ve světě.
    • Zaměřují se na aktivní podporu výuky mateřského jazyka dětí českého původu žijících v zahraničí.
    • Ve spolupráci s Českou školou bez hranic iniciují výuku češtiny dětí vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí.

 

 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: