Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

ÚSPĚŠNÁ PLAVBA PO “JEZEŘE” - 4. ROČNÍK PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE SUSANNY ROTH ZNÁ SVÉ VÍTĚZKY

Tisková zpráva, Česká centra – 29. 6. 2017

Čtvrtý ročník překladatelské soutěže Cena Susanny Roth organizované Českými centry a Českým literárním centrem vyhlašuje vítěze - resp. vítězky. Devět mladých bohemistek a začínajících překladatelek z Evropy i Asie, které se letos úspěšně utkaly s překladem úryvku posledního prozaického díla české spisovatelky Biancy Bellové „Jezero“, zanedlouho zamíří do České republiky. Na „souboj s češtinou“ si letos trouflo 100 zájemců z 12 zemí včetně Jižní Koreje a Japonska.  

Mezinárodní překladatelská soutěž Cena Susanny Roth probíhá již čtvrtým rokem. Její první ročník byl vyhlášen v roce 2013 u příležitosti 100. výročí narození Bohumila Hrabala. Soutěž je určena mladým zahraničním bohemistům, začínajícím překladatelům nebo všem do 40 let, kteří disponují dostatečnou znalostí češtiny, mají překladatelské ambice a soutěžního ducha. Účastníci překládají úryvek vybrané současné prózy českého autora obdobného věku. Volba pro letošní rok padla na knihu Jezero Biancy Bellové, úspěšné české prozaičky, která za ni již získala významná ocenění, jako je Kniha roku Magnesia Litera 2017 či Cena Evropské unie za literaturu.

V oblasti určené začínajícím bohemistům a překladatelům se jedná ojedinělou příležitost. Podle organizátorů tkví přínos soutěže nejen v podpoře češtiny a překladů do světových jazyků novou překladatelskou generací ze zahraničí, ale i v prezentaci současné české literární tvorby zainteresovanému širší publikum za hranicemi ČR. V rámci letošního ročníku bylo posuzováno přesně 100 překladů. Do akce se zapojilo celkem devět z dvaceti zemí, ve kterých působí Česká centra, a do soutěžního klání se tak mohli přihlásit zájemci z Bulharska, Itálie, Japonska, Jižní Koreje, Maďarska, Polska, Švýcarska, Ukrajiny a Velké Británie. Letos se soutěžilo také v Bělorusku a Srbsku a to prostřednictvím spolupráce Českého centra Budapešť a Českého centra Kyjev s příslušnými zastupitelskými úřady ČR.

ANNA HRABÁČKOVÁ, VEDOUCÍ ODD. KULTURNÍ DIPLOMACIE ČESKÝCH CENTER:

„Překladatelskou soutěží se snažíme o vytvoření a udržení dlouhodobého rámce podpory mladé generace zahraničních bohemistů a překladatelů do českého jazyka zároveň i současné kvalitní české literatury v hledání nových možností její prezentace za hranicemi České republiky. Přispívá také ke zvyšování povědomí o české kultuře a dobrého jména naší země ve světě.” 

NEJVĚTŠÍ ZÁJEM – POLSKO, UKRAJINA, VELKÁ BRITÁNIE

Literární kvalitu a jazykovou přesnost překladu textu v jednotlivých teritoriích posuzují odborné komise, které jsou jmenovány řediteli českých center, jež na soutěži participují. Tvoří je zejména uznávaní bohemisté, překladatelé či nakladatelé, kteří mají češtinu v “krvi i popisu práce” či se jí dlouhodobě zabývají v rámci své akademické činnosti. V každém jazykovém teritoriu, kde byla výzva k soutěži vyhlášena, je následně oceněn pouze jeden uchazeč. Letos se nejvíce zájemců o překlad vybraného textu přihlásilo ve shodném počtu v Polsku a na Ukrajině. Třetí nejvýraznější zájem projevili překladatelé z Velké Británie, kde navíc bylo navíc uděleno čestné uznání společnému překladatelskému dílu Chrise Whitea a Genevieve Silk. Vítězný překlad naopak nebyl vyhlášen Bělorusku a ve Švýcarsku. V Bulharsku a Polsku dále proběhly překladatelské dílny se všemi přihlášenými účastníky tamních částí soutěže – varšavského setkání se navíc účastnila i autorka překládaného textu Bianca Bellová.

Oceněné překladatelky:
Bulharsko - Cvetelina Stoilova
Itálie - Giulia Paleari
Japonsko - Šino Kubota
Jižní Korea - Pak Kjong-mi
Maďarsko - Dóra Veress
Polsko - Anna Maślanka
Srbsko - Maša Pješčić
Ukrajina - Viktoriia Dehtiarenko
Velká Británie - Julia Sutton-Mattock

BOHEMISTICKÁ SETKÁNÍ V PRAZE I NA JIHU ČECH

Vítězné překladatelky soutěžního textu získávají jako hlavní ocenění cestu do České republiky s pobytem na odborném programu věnovaném problematice současné bohemistiky i aktuální situaci na české literární scéně a jejím tématům. Jedná se především o Bohemistický seminář pořádaný Moravskou zemskou knihovnou v Brně za podpory Ministerstva kultury ČR, který v letošním roce proběhne v termínu 9.-13. 7. 2017 v Českých Budějovicích ve spolupráci s Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity. Výherkyně Ceny Susanny Roth zde mají možnost účastnit se překladatelských workshopů, vyslechnout přehledové přednášky předních českých odborníků na téma současné české literatury a jejích překladů, navštívit blokové semináře nebo autorská čtení a především se setkat s dalšími bohemisty z celého světa.

Česká centra a České literární centrum však na začátek samotné červencové akce přichystala návštěvu v Praze zahrnující jak neformální setkání všech devíti vítězek Ceny Susanny Roth, tak jednodenní speciální seminář konaný v Galerii Českých center, který povedou překladatelka Blanka Stárková a spisovatel a redaktor Jan Němec. Praktické příležitosti pro zahraniční překladatele a podporu překladu z českého jazyka představí některý ze zástupců Českého literárního centra. Pražský program pro vítězky letošního ročníku nabídne ještě jednou zevrubné zastavení nad textem Biancy Bellové a problémy překladu do jednotlivých jazyků, zaměří se i na spolupráci mezi nakladatelským redaktorem, autorem a překladatelem.

ONDŘEJ BUDDEUS, VEDOUCÍ KOORDINÁTOR ČESKÉHO LITERÁRNÍHO CENTRA:

„Vítězky či vítězové Ceny Susanny Roth jsou budoucí profesionální překladatelé a překladatelky z češtiny, tedy budoucí literární ambasadorky a ambasadoři, bez nichž se česká literatura neobejde, má-li fungovat v zahraniční. Prostřednictvím této ceny se tak můžeme každý rok seznámit s těmi, s nimiž se, jak věřím, budeme i v budoucnu setkávat nad jejich vlastními překladatelskými projekty.“

---

O SUSANNĚ ROTH (1950-1997)

Významná švýcarská překladatelka, bohemistka, literární kritička a vědkyně. Česky se začala učit na počátku sedmdesátých let v Curychu, v r. 1972 dostala stipendium na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1992 založila českou pobočku nadace Pro Helvetia v Praze, později zastupovala tuto nadaci v Bratislavě; organizovala kulturní výměny, zprostředkovávala stipendia, výstavy, koncerty či divadelní zájezdy. Mezi české autory, jejichž díla přeložila, patří Daniela Hodrová, Petr Chudožilov, Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Jiří Kratochvil, Ladislav Klíma, Eda Kriseová, Jan Trefulka a především Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Je autorkou knihy Laute Einsamkeit und bitteres Glück: Zur poetischen Welt von Bohumil Hrabals Prosa (Bern, 1986; česky Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala: K poetickému světu autorových próz, Praha, 1993) a editorkou sborníku Hommage à Bohumil Hrabal (Frankfurt am Main, 1989).

ČEŠTINA VE SVĚTĚ

Výuka češtiny a podpora bohemistiky patří k prioritám Českých center. K certifikovaným jazykovým zkouškám se každoročně hlásí skoro stovka studentů. Češtinu učí 50 lektorů na 14 českých centrech v zahraničí (Berlín, Budapešť, Bukurešť, Kyjev, Londýn, Milán, Mnichov, Moskva, New York, Paříž, Sofie, Tokio, Varšava, Vídeň). Ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP) se na 9 pobočkách v zahraničí skládají mezinárodní certifikované zkoušky z češtiny. Zájem o kurzy se neustále zvyšuje - v roce 2016 měla česká centra v zahraničí 2457 studentů češtiny, což je o 394 více než v předchozím roce. 

www.czechcentres.cz

 


 

Česká centra

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila téměř 2,5 mil. návštěvníků. Od dubna 2017 je pověřena řízením Českých center Monika Koblerová.

Podle analýzy Economic Impact přinesla 1 Kč vložená do činnosti ČC v zahraničí dalších 2,84 Kč externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 3,84 Kč pro propagaci země.

 

Kontakt pro novináře:

Oddělení strategie a marketingové komunikace:
Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center: M: 725 890 030,
E: jungwirthova@czech.cz;komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251.   

 


 

Tisková zpráva ke stažení zde:

 


Naši partneři

 

 

 

 

Doporučujeme