Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Mimo školy / Za školou Současné ruské umění v Praze!

Galerie Českého centra Praha zve na výstavu současného ruského umění s názvem MIMO ŠKOLY / ZA ŠKOLOU. Zahájení výstavy se bude konat 5. dubna od 18:00. Výstava reflektuje tvorbu pěti umělců – Vladislava Jefimova, Kirilla Alexandrova, Vladimira Kuprjanova, Nikity Alexejeva a Viktora Alimpijeva.

Kurátorem výstavy je ředitel Státního centra současného umění v Rusku (GCSI) Leonid Bažanov, výkonným kurátorem jeho zástupce Vitalij Pacjukov. Výstava vznikla ve spolupráci s Českým centrem Moskva a Státním centrem současného umění v Rusku (GCSI). Vernisáž se bude konat 5. dubna od 18:00. Výstava je k vidění od 6. do 28. dubna.

Vernisáže se zúčastní kurátoři výstavy Leonid Bažanov a Vitalij Pacjukov, vystavené umělce zastoupí Vladislav Jefimov a Kirill Alexandrov. Za České centrum Moskva promluví ředitelka Dana Brabcová.

Ředitelka Českého centra v Moskvě Dana Brabcová: „Přehlídka MIMO ŠKOLY / ZA ŠKOLOU si klade za cíl zintenzivnit vzájemnou galerijní výměnu mezi Českou republikou a Ruskem, proto jsme si za partnera vybrali prestižní a zde v Rusku respektované Státní centrum současného umění.   Doufáme, že výstava bude mít úspěch, a těšíme se, že v následujícím roce vystaví v moskevské galerii svá díla přední čeští výtvarníci.

Výkonný kurátor Vitalij Pacjukov dodává: „Výstava je výsledkem snah ruských kurátorů představit českému publiku současné ruské umění a jejím cílem je navázat na sporadickou výměnu výstavních projektů mezi Prahou a Moskvou. Výstava představuje průřez různými tendencemi v umění současného Ruska, které se nedá zjednodušit jen na konceptuální školu nebo technologickou linii vývoje současného umění. Dílo nové generace umělců, kteří nejsou českému publiku dostatečně známi, zároveň do určité míry navazuje na dílo nezávislých moskevských umělců, které český výtvarný teoretik Jindřich Chalupecký spojil v neformálním pojmu „škola Sretěnského bulváru.“

Výstavního projektu se účastní představitelé hlavních proudů moskevské umělecké scény, kteří vyjadřují vlastní hledisko v rámci určení uměleckého vyjádření, zachovávajíce přitom čistotu stylu a osobní pozici.

Grafické instalace Nikity Alexejeva v sobě obsahují jasně vyjádřené tradice moskevského konceptualizmu, spojujíce významové (textové) obrazy s vizuálními fenomény. „Texty“ Nikity Alexejeva, vystavěné v strategiích filozofie jazyka a aktuální znakové symboliky, která pramení v kultuře zen-budhismu, se organicky pojí s vizuálními úvahami umělce a uskutečňují vzájemný dialogický komentář.

Objekty Kirilla Alexandrova, umělce, který se stal v posledních letech pionýrem neokonstruktivistické vlny, nabízejí paradoxní umělecké komunikace, které dokáží vyjadřovat reálie z postfluxusového období organicky vztažené k pseudovědeckým formám, kdy jsou odhalovány bezprostřední vztahy „ústrojnosti“ uměleckého díla a jeho plastické struktury.

Video art Viktora Alimpijeva podává radikální a plnokrevné svědectví o nejnovějších ideách v ruské vizuální obraznosti. Známá kompozice „Slavíček“ (2004), která využívá tradice divadelní kultury, sleduje jeden z archetypálních stavů současné ruské společnosti, jeho usilování o demokratickou autonomii a zároveň jeho tradicionalizmus, archaizmus, jehož obsahem jsou virtuální klišé.

Umění čtvrtého účastníka projektu Vladislava Jefimova je určeno multimediálními technologiemi, které v sobě obsahují úvahy o přirozenosti vědeckého poznání, o tradičních vztazích mezi osvětovými formami vědy a o  reflektivnosti umění.  „Znějící“ a „létající“ objekty Vladislava Jefimova v sobě nesou hlubokou ironii s přídechem romantických úvah o dětské vášni k vynalézání.

Expozici završuje projekt jednoho z nejvýraznějších představitelů současného foto-umění: umělec Vladimir Kuprjanov proměnil tradiční fotografii ve stereoskopický objekt-instalaci, v mnohovrstevnatý vizuální svět, který v sobě uzavírá vyostřenost konfliktů současných sociálních procesů a mnohorozměrné vědomí obyčejného člověka.

Vitalij Pacjukov doplňuje: „Projekt MIMO ŠKOLY / ZA ŠKOLOU je neoddělitelně spjat s radikální kulturou 60. a 70. let, jeho obrazy organicky nastavují a rozvíjejí hledání ruské vizuální kultury, které jsou svázány s problémy současné „spektakulární společnosti“, počínaje obdobím perestrojky a konče krizí liberálně-demokratických procesů posledních desetiletí, které vygradovaly na počátku našeho tisíciletí. Projekt představuje všechny základní žánry a technologie současné ruské umělecké scény, jeho formy a obrazy jsou při vší své podmíněnosti ve svém svědectví a estetické reflexi uměleckého gesta otevřené a vizuálně přístupné.“              

Výstava vznikla za podpory společností ROSATOM a Mir.1200.

 

PROGRAM ČESKÉHO CENTRA PRAHA V OBLASTI VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

20. 4. 2012, 18:30 / DANA KYNDROVÁ – RUSOVÉ… JEJICH IKONY A TOUHY
Fotografka Dana Kyndrová ve své přednášce nabídne pohled na ruskou společnost skrze svoje fotografie.

26. 4. 2012, 18:30 / TOMÁŠ GLANC / NOVÉ SVĚTY NOVÝCH OBRAZŮ / POZNÁMKY K SOUČASNÉMU RUSKÉMU UMĚNÍ
Tomáš Glanc v naší galerii představí jevy a tendence příznačné pro nynější situaci v ruské kultuře. Ve své přednášce se zaměří především na výtvarné umění.

ČESKÁ CENTRA
Česká centra prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli a propagují Českou republiku ve světě. Působí jako síť prostřednictvím 21 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech.
Jsou organizací MZV zřízenou pro prezentaci země v zahraničí.
Realizují výstavy, filmové přehlídky, kurzy českého jazyka, literární akce, scénická vystoupení, zahraniční rezidenční stáže a press tripy, street akce, podporují českou účast na mezinárodních festivalech a veletrzích kreativních průmyslů, zprostředkovávají kontakty a organizují další programy na podporu mezinárodní spolupráce, které ročně v celé zahraniční síti čítají přes 3000 akcí a oslovují více jak 1.5 mil návštěvníků ve světě.


České centrum Praha, součást sítě Českých center, působí v prostorách budovy MZV v Rytířské ulici od roku 2006.   Představuje veřejnosti zejména projekty, které putují po Českých centrech ve světě  a spoluorganizuje mezinárodní výstavy za reciproční možnost vystavování českých umělců v galeriích světových metropolí. Spolupracuje se zahraničními kulturními instituty a zastupitelskými úřady působícími v ČR. Pořádá výstavy, odborné diskuse a další akce, které v loňském roce vidělo tisíce návštěvníků.


Kontakty
ČESKÁ CENTRA – ústředí, Praha
Václavské nám. 49
oddělení komunikace,  komunikace@czech.cz    
Ivana Síglerová – koordinátorka PR
T: +420 234 668 251
GSM: +420 725 890 029

České centrum Praha
Radka Labendz
T: +420 777 055 040
E: labendz@czech.cz
 
Více: www.czechcentres.cz; www.czechcentres.cz/prague

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: