Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

 

Oficiální název

Česká centra

Důvod a způsob založení

Státní příspěvková organizace

Zřizovatel Českých center je Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Organizační struktura

Ochrana osobních údajů
(gdpr@czech.cz)

Kontaktní poštovní adresa

Česká centra
Václavské náměstí 816/49110 00 Praha 1

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Česká centra
Václavské náměstí 816/49
110 00 Praha 1

Úřední hodiny

Česká centra - ústředí
(Václavské nám. 816/49, Praha 1)
pracovní dny 8:00 – 16:00

Česká centra - zahraničí
dle informací uvedených na příslušných webových stránkách jednotlivých Českých center

Telefonní ústředna

+420 234 668 211

Adresa internetové stránky

www.czechcentres.cz

Elektronická adresa - podatelny

info@czech.cz

Další elektronické adresy

E-mailové adresy jednotlivých Českých center jsou dostupné na stránce http://www.czechcentres.cz/o-nas/sit-cc/

Datová schránka

ID: kykkamx

Identifikační číslo organizace (IČ)

48546038

Daňové identifikační číslo (DIČ)

Česká centra jsou plátcem DPH.
CZ48546038

Žádosti o informace

Žádosti o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím lze podávat v písemné formě (elektronicky, poštou, osobně) na sekretariát Českých center:

T: +420 234 668 211
E: sekretariat@czech.cz

Dotazy médií vyřizuje Oddělení PR (Úsek strategie a marketingové komunikace):
T: +420 234 668 237
E: komunikace@czech.cz

Sazebník úhrad za poskytování informací

Příjem stížností, návrhů, podnětů či jiných dožádání a dalších podání

Stížnosti, návrhy, žádosti, dožádání lze podat písemně nebo ústně na sekretariát Českých center.

T: +420 234 668 211
E: sekretariat@czech.cz

Opravné prostředky

Opravné prostředky lze využít v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, a v souladu se z.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Odvolání:

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy Českým centrům. Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, kterým je v tomto případě Ministerstvo zahraničních věcí.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:

Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti Českým centrům u, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně u Českých center, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s vnitřními předpisy Českých center.

Odvolání proti rozhodnutí o odepření informace není zformalizováno a žadatel může postupovat stejným způsobem jako v případě žádosti.

Nejdůležitější předpisy

Předpisy upravující postup při poskytování informací veřejnosti jsou zejména tyto:

  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • Statut Českých center

Výroční zpráva
(dle zákona č. 106/1999 Sb.)

  • Výroční zprávy jsou k dispozici zde

ŽÁDOSTI O INFORMACE
DOPORUČUJEME: