Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.12.2020 - 31.3.2021

Výzva k účasti na 7. ročníku soutěže Cena Susanny Roth

Česká centra a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašují 7. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora.

 

Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů do 40 let, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí.

Do soutěže nelze přijmout již veřejně publikované překlady textu díla. V případě, že takový překlad účastník předloží, bere na vědomí, že tento nebude posuzován a hodnocen jako soutěžní překlad.

Účastník soutěže nemá nárok na úhradu žádných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži, její změnou nebo jejím zrušením.

• Zúčastněná teritoria

Aktuální ročník soutěže bude prostřednictvím místních ČCZ a ZÚ vyhlašován v těchto teritoriích: Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Japonsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Severní Makedonie, Slovensko, Ukrajina a Velká Británie.

• Text k překladu

Letošní porota ČC a ČLC vybrala knihu Lenky Elbe Uranova (nakl. Argo, 2020). Soutěžním textem je část knihy na str. 3955 (str. 39 od odstavce začínajícího větou Po deseti minutách cesty; str. 55 až do odstavce končícího větou Ale to teď ještě nevěděl.) o rozsahu cca 15 normostran.

• Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

• Zadání a podmínky účasti

Účastník odevzdá soutěžní překlad textu knihy Lenky Elbe Uranova (strany 39 - 55) v elektronické podobě na e-mail ccmilan@czech.cz

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

Odevzdáním výše uvedených dokumentů, údajů a fotografie účastník soutěže souhlasí s jejich zpracováním pro potřeby soutěže a s jejich použitím pro účely spojené s medializací soutěže, tzn. s jejich zveřejněním (na webech ČC, ČLC či ZÚ nebo prostřednictvím relevantních tiskovin) v případě svého vítězství v rámci daného teritoria.

• Termíny

Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2021

Zveřejnění výsledků: do 15. května 2021

Pobyt oceněných překladatelů v ČR: léto 2021

• Kontakty

České centrum Milán: ccmilan@czech.cz

 

Text k překladu:


Pravidla soutěže:

 

 

Foto: Nakladatlství Argo, archiv Lenky Elbe

 

  

 

Místo konání:
tutta Italia / celá Itálie
Datum:

Od: 18.12.2020
Do: 31.3.2021

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala