Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.3.2005 0:00 - 0:00

Česko-maďarská vědecká konference

Otázky minorit, etnopolitické koncepce v Československu a Maďarsku mezi dvěma světovými válkami.

 

Vzájemné maďarsko-české vztahy historiků ztratily zánikem Československo-maďarské smíšené komise, respektive její přeměnou ve Slovensko-maďarskou smíšenou komisi své oficiální institucionální zázemí. Možnost čtyřtýdenní akademické výměny výzkumných pracovníků tento nedostatek napravuje jen v malé míře.

Ústav pro výzkum etnických a národnostních menšin Maďarské akademie věd (MTA), Ústav historické vědy České Akademie věd (ČAV), Masarykův ústav ČAV společně s Českým centrem v Budapešti si oživení vztahů vytkly za svůj cíl a organizují sympozium s názvem Otázky minorit, etnopolitické koncepce v Československu a Maďarsku mezi dvěma světovými válkami.

Tematika konference je zaměřena na otázky, které jednak představují jednu z nejvíce vzrušujících kapitol v dějinách 20. století v tomto regionu, jednak přispěly dlouhodobými vlivy i k utváření současnosti; proto jsou v určité míře dodnes pokládány za aktuální.

Základní hodnocení situace, vytčení cílů a snahy zahraniční politiky v daném období je možno popsat klasicky – a samozřejmě značně povrchně – s použitím protikladů: např. vítěz – poražený, Maďarsko – Malá dohoda, revize – status quo. Pro obě země přitom platí, že otázka minorit byla nejen obzvlášť důležitá v závislosti na mezinárodních vztazích, ale podstatně ovlivňovala i vnitropolitická rozhodnutí. V této souvislosti považujeme za relevantní nejen záležitosti slovenské minority v Maďarsku a maďarské minority v Československu, ale i například otázku německých minorit, zejména v relaci k zahraniční politice týkající se Německa.

Odborná veřejnost dodnes interpretuje část palčivých otázek různě a v tom pochopitelně hrají určující roli také rozdílné základní postoje ve výkladu rozhodnutí z roku 1920. Chystaná konference – vedle snahy přispět k prohloubení odborných vztahů – otevírá možnost prezentovat  nové badatelské výsledky z uplynulých patnácti let. Důležitost takového odborného setkání posiluje i skutečnost, že organizátoři hodlají publikovat text jednotlivých  přednášek v anglické verzi.

 

Každého zájemce srdečně zveme.

 

Program:

 

9.00-9.10 Zahájení: Evžen GÁL, ředitel Českého centra v Budapešti

 

9.10-9.40 Jan RYCHLÍK

Koncepce národnostní politiky první Československé republiky. Představy a realita – Az I. Csehszlovák Köztársaság nemzetiségi politikájának koncepciója. Elképzelések és a realitás.

 

9.40-10.10 Nándor BÁRDI

A budapesti kormányzati magyarságpolitika intézményrendszere és stratégiája – Institucionální zázemí a strategie národní (maďarské) politiky budapešťské vlády

 

10.10-10.40 Eva IRMANOVÁ

Postavení maďarské menšiny v Československu po roce 1918 – A magyar kisebbség helyzete Csehszlovákiában 1918 után

 

10.40-11.00 Diskuse

 

 

11.00-11.20 Přestávka

 

 

11.20-11.50 Dagmar HÁJKOVÁ

Role prezidenta při řešení problematiky menšin v Československu pro roce 1918 – Az elnök szerepe a csehszlovákiai kisebbségi kérdés rendezésében 1918 után

 

 

 

11.50-12.20 László SZARKA

Az etnikai revízió alternatívája 1938-ban. A bilaterális megoldás esélytelensége – Alternativa etnické revize v roce 1938. Bilaterární řešení – bez vyhlídky na úspěch

 

12.20-13.00 Diskuse

 

 

13.00-14.30 Přestávka na oběd

 

 

14.30-15.00 Zbyněk ZEMAN

Edvard Beneš, Czechoslovak Foreign Policy and the Minorities – Edvard Beneš, zahraniční politika Československa a národnostní menšiny – Edvard Beneš, a csehszlovák külpolitika és a kisebbségek

 

15.00-15.30 Miklós ZEIDLER

Magyar vonatkozású kisebbségi panaszok a Nemzetek Szövetsége előtt – Menšinové stížnosti s maďarskou tematikou před Organizací Národů

 

15.30-16.00 Ferenc EILER

Kisebbségi külpolitika”. Magyar kisebbségek és az Európai Nemzetiségi Kongresszus – „Menšinová zahraniční politika.“ Maďarské menšiny a Evropský národnostní kongres

 

Diskuse

 

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

4.3.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala