Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.7.2004 0:00 - 31.7.2004 0:00

Orbis Pictus: Evropa

1. července 2004 v Petrozavodsku proběhne zahájení výstavy obrazů Ivana Bukovského a Lubomíra Peška a prezentace projektu ORBIS PICTUS: EVROPA, k němuž se připojí výtvarníci z tohoto ruského města

Česká republika, ležící v samém srdci Evropy, přispívá po celá staletí svým dědictvím a nelepšími tradicemi do pokladnice evropské kultury. Novodobý tvůrčí potenciál je stále více inspirován myšlenkami evropské integrace.

Z iniciativy umělecké společnosti ORBIS PICTUS: EUROPA
Ivan Bukovský, Petr Císařovský, Ellen Jilemnická, Lubomír Pešek – autor projektu nekonečného plátna, vznikl projekt:

ORBIS PICTUS: EUROPA
Projekt představuje největší spojení vizí sjednocené Evropy 3. tisíciletí očima předních evropských osobností výtvarného umění. Podstatou Projektu je vytvoření tzv. Nekonečného obrazu ORBIS PICTUS: EUROPA. Umělci jednotlivých zemí svobodně osobitým způsobem zobrazují svou na vymezené části malířského plátna a navazují přitom na díla těch, kdo přispěli svým dílem již před nimi. Účast je strany umělců dobrovolná a odměnou jim je dobré vědomí a image spoluúčasti na díle. Honorářem umělců bude po završení projektu reprezentativní výpravný katalog kompletního souborného díla. Projekt se průběžně realizuje během série výstav umělecké společnosti ORBIS PICTUS: EUROPA, v zahraničí pod záštitou Českých center.

Obraz se stává jedinečným objektem, získává rostoucí publicitu a autor Projektu předpokládá, že bude zapsán i do Guinessovy knihy rekordů. Vznik a osudy díla zachycuje dokumentární film, který je médiím k dispozici tak jak jsou průběžně dokončovány jeho jednotlivé části.

Tato jedinečná akce počítá i se zájmem sponzorů.
autor Projektu předpokládá, že bude zapsán i do Guinessovy knihy rekordů. Vznik a osudy díla zachycuje dokumentární film, který je médiím k dispozici tak jak jsou průběžně dokončovány jeho jednotlivé části.

Tato jedinečná akce počítá i se zájmem sponzorů.

Projekt ORBIS PICTUS: EUROPA by měl probíhat v horizontu několika let. V případě vstupu ČR do Evropské unie by byla první etapa projektu ukončena v Bruselu, nebo v některém dalším adekvátním evropském městě.
Další etapy by následovaly v návaznosti na případné pokračování Projektu v ostatních zemích světa. Umělecká společnost ORBIS PICTUS: EUROPA jde ve svých záměrech však ještě dále. Již vzniklé části Projektu "Nekonečného obrazu", jednotlivé pásy díla, jsou vystavovány jako souborné dílo. Záměrem Umělecké společnosti je využít toto dílo pro další podporu rozvoje evropské kultury, v duchu myšlenky Projektu: spolupráce mezi národy, kulturní a společenské soužití a povědomí. Projekt předpokládá návaznost i na další kulturní iniciativy, jako koncerty, společenské večery apod., včetně rozvíjení celé myšlenky Projektu v širším měřítku.

 

 

Společné poselství umělců pro vizi Evropy 3. tisíciletí

Podpora evropské integrace se většinou zaměřuje pouze na praktické stránky celého procesu. Spolupráce mezi evropskými státy je tak v povědomí spojena především s oblastí politickou či ekonomickou. Poněkud stranou zůstává neméně důležitá oblast kulturního a duchovního vývoje. Je třeba mít na paměti, že kulturní oblast hraje především roli prostředníka porozumění v oblastech vzájemného poznávání běžného života, v oblastech mnohem bližších než jakými jsou jednání významných státníků, odborníků či manažerů.

Z iniciativy domácí umělecké společnosti ORBIS PICTUS: EUROPA (Ivan Bukovský, Petr Císařovský, Ellen Jilemnická, Lubomír Pešek) a pod záštitou Senátu České republiky a Českých center se zrodil unikátní umělecký výtvarný projekt ORBIS PICTUS: EUROPA (dále jen OPE), který má v horizontu zhruba 3 let posilovat vědomí evropské sounáležitosti a vytvořit vedle argumentace hospodářsko-politické sféry i účinný apel - symbol evropské integrace.

Projekt OPE představuje největší spojení vizí budoucí Evropy očima předních evropských osobností výtvarného umění, které se bude průběžně realizovat během série výstav umělecké společnosti ORBIS PICTUS: EUROPA.

Umělecká společnost ORBIS PICTUS: EUROPA, připravuje své výstavy v různých městech v ČR i v Evropě. Zde všude žijí umělci, jejichž autorita a individualita projevu může přispět ke společnému poselství obyvatelům našeho kontinentu.

Součástí série výstav Společnosti se stane vlastní Projekt OPE  - "neko-nečný" pás plátna, na který domácí i zahraniční umělci, každý svým osobitým způsobem, na přidělené ploše pásu plátna, budou prezentovat svou ideu a navazovat tím na předchozí příspěvky.

Účast umělců bude zajištěna autonomně místními Českými centry v  jedno-tlivých státech a Kulturními odbory místních úřadů ČR. Odhaduje se účast asi 300 – 400 umělců celé Evropy, kteří svou dobrovolnou účastí dají symbolicky najevo vůli vzájemně si rozumět a hlásit se k společnému cíli.

Výstavy jsou v předstihu obesílány skládacím stojanem s jednotlivými pásy pláten o délce 12m, a akrylovými barvami. Každý profesionální umělec zde pak může vytvořit svůj příspěvek o rozměrech cca 70x50cm, (z celkové plochy tohoto12 m pásu plátna). Pásy plátna budou postupně spojovány v „nekonečný obraz" a předpokládáme, že se tento stane jedinečným objektem, který bude citován i v Guinessově knize rekordů a získá rostoucí publicitu.

Zúčastnění umělci jsou registrováni v Kronice Projektu a každý z nich obdrží Účastnický list. Honorářem bude po završení Projektu reprezentativní katalog kompletního souborného díla.

Vznik a osudy díla zachycuje bohatá fotodokumentace, která může být dána k dispozici médiím. Současně proběhla fotodokumentace děl již prvních pásů plátna, v celkovém počtu 43 umělců k 1. 7. 2002. Vznik a první část Projektu zachycuje 5 minutový dokumentární film, který je k dispozici na VHS (Pal) a na CD Romu.

Vstupní náklady na akci jsou hrazeny z osobních zdrojů členů umělecké společnosti.

K realizaci v zahraničí dle přispívají Česká centra a Projekt rovněž podporují jeho Partneři: KOVOHUTĚ PŘÍBRAM a DHV s.r.o., Eurolines a CPS Media a.s.
Tato jedinečná akce je otevřena všem sponzorům, kteří chtějí podpořit tento Projekt.

Ukončení projektu OPE by mělo být symbolickým završením ideje společného poselství umělců pro vizi Evropy 3. tisíciletí a samo plátno kulturním dědictvím našich příštích generací.

Krátce z historie projektu ORBIS PICTUS: EUROPA

Projekt ORBIS PICTUS: EUROPA byl slavnostně zahájen 13. června 2001
v budově Senátu České republiky
pod záštitou místopředsedy Senátu České republiky ing. Zdeňka Vojíře.

První výstava, kde se veřejnost setkala s Projektem nekonečného obrazu OPE byla zahájena 2. července 2001 a ukončena 31. července 2001 v Galerii Waldstein, Valdštejnské nám. 7, Praha 1.
Svůj obraz k projektu OPE na této výstavě již připojili výtvarníci: Josef Liesler - člen SVU Mánes a člen Královské belgické akademie, a dále Mária Tefrová, Jiří Kaloč, Jiří Sozanský, Oldřich Hamera, Ivan Jilemnický a Jiří David.

Evropskou premiérou Projekt zahájil v Holandsku, v Naardenu, od 29. srpna 2001 a byla po dvakrát ! prodloužena až konce ledna 2002 v pevnostní Galerii De Lage Flank. Výstava i samotný Projekt se konaly pod záštitou ředitele Českých center v Holandsku, Jaroslava Kantůrka. Mezi V.I.P. osobnosti této výstavy patřili ing. Karel Pospíšil první tajemník ZÚ ČR v Haagu, starosta města Naarden, ředitelka Muzea Jana Amose Komenského v Naardenu, a významný holandský malíř českého původu MUDr. Ladislav Malinsky.

30. 11. 2001 - 27. 1. / 2002
Muzeum Jana Amose Komenského v Naardenu.
Muzeum převzalo štafetu holandské etapy výstavy Umělecké polečnosti a Projektu ORBIS PICTUS: EUROPA . Byl slavnostně připojen druhý díl plátna pod záštitou ZÚ ČR v Haagu: velvyslance Mgr. Petra Kubernáta, ředitele Českých center v Holandsku Jaroslava Kantorka, stálé spolupracovnice Českých center aní Miroslavy Van del Velde a za účasti představitelů Naardenu a ředitelky Muzea J. K. Akomenského Lis Neteol. Muzeum do budoucna přislíbilo výstavy celosvětově, v partnerských muzeích J.A.Komenského.

7. 2. 2002 - 9. 3. / 2002
České centrum, Paříž, Francie.
Výstava se konala pod záštitou ředitele Českých center Michala Pospíšila a stala se předzvěstí Roku české kultury ve Francii. Přítomni byli autor projektu Lubomíra Pešek, výtvarník Ivana Bukovský, stejně jako při všech předchozích výstavách.

9. 4. 2002 - 18. 6. / 2002
České centrum, Vídeň, Rakousko.
Velkým úspěchem byla výstava Projektu v Českém centru ve Vídni, pod záštitou ředitele Josefa Kollára. Původně na měsíc plánovaná výstava byla prodloužena o další měsíc a půl. Tímto okamžikem projekt dosáhl již čtyř dílů plátna s celkovou účastí 43 umělců z 5 zemí Evropy. Mezi významné zahajující hosty vernisáže patřil Valentin Inzko, ředitel pro Střední, Jižní a Východní Evropu s Střední Asii, z Federálního ministerstva zahraniční věcí Rakouska.
Zde měl rovněž slavnostní premiéru video dokument pojednávající o prvních etapách Projektu.

prosinec 2002 - červen 2003
Po sérii podzimních výstav v České republice (Rakovník, Turnov) byla v prosinci 2002 uskutečněna výstava Projektu v Českém centru ve Bratislavě. Svou podporu Projetku zde vyjádřil prezident České republiky Václav Havel, který rovněž připojil svou kresbu jako autor Projektu ORBIS PICUTS EUROPA
V dubnu 2003 došlo k další výzmanmé události. Výstavu Projektu v  Čes-kém centru v Sofii oficiáně zahájil Cyril Svoboda, ministr zahraničních věcí České republiky. Myšlenka Projektu ORBIS PICUTS EUROPA jej jakožto příznivce vstupu České republiky do Evropské unie zaujala natolik, že vyjádřil svou oficiální podporu Projektu a převzal nad ním písemnou záštitu.

26. 6. 2003 - červenec 2003
Galerie výtvarného umění
České Budějovice
ČESKÁ REPUBLIKA

V této jihočeské metropoli probíhá zásadní výstava Projektu v České republice roku 2003. Představuje začátek další etapy Projektu po úspěš-ném referendu o vstupu České republiky do Evropské unie. Výstavu odborně řídí dr. Vlastimil Tetiva, přední český kustod a kritik v oblasti výtvarného umění.

 

 

 
Místo konání:

3. Tverskaja-Jamskaja 33/39
125047 Moskva
Rusko

Datum:

Od: 1.7.2004 0:00
Do: 31.7.2004 0:00

Organizátor:

Česká centra


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala