Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.12.2019

Přednášky o češtině

V rámci vzdělávácího cyklu Českého centra se v Moskvě 6. prosince 2019 budou konat přednášky o českém jazyce.

 

Mgr. Michaela Lišková, Ph.D., vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své disertační práci se zabývala neologismy. Od roku 2004 působí jako lexikoložka a lexikografka v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Zde se podílí na přípravě Akademického slovníku současné češtiny: je spoluautorkou koncepce a členkou hlavní redakce. Zastává funkci vedoucí redaktorky Jazykovědných aktualit. Publikuje v odborných časopisech, jako je Slovo a slovesnost nebo Naše řeč, pravidelně se účastní konferencí. Věnuje se také popularizační činnosti.

Mgr. Martin Beneš, Ph.D., působí v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, je vedoucím redaktorem časopisu Naše řeč. Zabývá se především široce vymezenou problematikou jazykových norem a teoretickými i praktickými otázkami (českého) pravopisu. Kromě řady odborných článků je též autorem knihy Úvod do teorie jazykové správnosti.

 


 

Program

 

6.12.2019  (18:00)  

Nová slova v češtině: nové výzvy pro mluvčí i slovníkáře

Mgr. Michaela Lišková, Ph.D

V současnosti dochází k mnoha změnám – technickým, ekonomickým, společenským, kulturním, duchovním, ke změnám způsobu života, prožívání i hodnotové orientace člověka. Na to navazují změny jazykové, zejména lexikální; ve velké míře vznikají pojmenování nová (mileniálvybrzdit), z nichž některá zase zanikají (e-mailomanimpulsník), proměňuje se sémantika již existujících výrazů (odklonitpatetický), jejich frekvence (zážitkový), mění se i konotace s nimi spojené (kampaň). V přednášce se budeme zabývat novou vrstvou české slovní zásoby i novými způsoby jejího lexikografického podání. Účastníci si budou moci v neologickém kvízu ověřit své znalosti českých neologismů – především jejich významu, ale i výslovnosti, morfologie nebo stylistické platnosti. Závěrem bude prostor pro diskusi.

Přednáška se koná v českém jazyce s konsekutivním tlumočením do ruštiny a je určena pro všechny zájemce o češtinu.

Prosíme zájemce o vyplnění  registračního formuláře. Kapacity jsou omezené.

 

6.12.2019  (19:40)

Problém přechylování ženských příjmení v současné české jazykové situaci

Mgr. Martin Beneš, Ph.D

Příspěvek se zabývá aktuální českou diskusí o přechylování ženských příjmení, která nedávno nabyla na intenzitě kvůli návrhu novely zákona, jež chtěla českým státním příslušnicím umožnit zapsat do matriky ženské příjmení i v nepřechýlené podobě (Lucie Benešová > Lucie Beneš). V úvodu příspěvek stručně popisuje, jak se v češtině ženská příjmení přechylují, a shrnuje legislativní předpisy, které přechylování příjmení státních příslušnic České republiky upravují. Následně pak rozebírá, jak se v aktuální diskusi o přechylování argumentuje: Sleduje přitom jak jazykové, tak nejazykové argumenty, a to jak na straně laických, tak na straně odborných odpůrců i stoupenců nepřechylování. V závěru pak příspěvek na tomto pozadí přichází s několika skutečnostmi, které se jako argumenty ve veřejném diskursu dosud neobjevily, a které tak celou diskusi staví do podstatně nového světla.

Přednáška se koná v českém jazyce s konsekutivním tlumočením do ruštiny a je určena pro všechny zájemce o češtinu.

Prosíme zájemce o vyplnění  registračního formuláře. Kapacity jsou omezené.

 


 

Michaela Lišková a Martin Beneš také provedou přednášky pro studenty lingvistiky a bohemistiky RGGU a MGU.

 

5.12.2019  (13:00), Filologická fakulta MGU

Vědomé a nevědomé jazykové znalosti: Důsledky pro jazykovou kulturu

Mgr. Martin Beneš, Ph.D.

Přednáška argumentuje, že při řešení problémů jazykové kultury je třeba reflektovat existenci tzv. vědomých a tzv. nevědomých jazykových znalostí. Ukazuje, že nevědomé jazykové znalosti dobře odpovídají tomu, co tradiční jazyková kultura označovala jako normu, zatímco vědomé jazykové znalosti tomu, co se tradičně označuje jako kodifikace. Vztah nevědomé znalosti – norma je v zásadě přímočarý, pro vztah vědomé znalosti – kodifikace to však neplatí. Příspěvek ukazuje, že různí uživatelé můžou mít o jednom jazykovém prostředku různé druhy znalostí: Někteří si osvojili normu pro jeho distribuci (= mají o něm nevědomou znalost), jiní o něm mají pouze naučeno určité kodifikační doporučení (= mají o něm vědomou znalost), další o existenci takového doporučení vůbec nevědí. Nejzajímavější situace ovšem nastává, když mají uživatelé o distribuci nějakého prostředku osvojenou nevědomou normu a zároveň naučenou vědomou znalost, které si neodpovídají. Příspěvek načrtává typologii těchto vztahů a vyvozuje z existence vědomých a nevědomých jazykových znalostí důsledky pro teorii i praxi moderní jazykové kultury.

Přednáška se bude konat v českém jazyce a  je určena pro studenty bohemistiky Moskevské státní univerzity.


6.12.2019  (10:25), Institut lingvistiky RGGU

Dynamika českého lexikonu

Mgr. Michaela Lišková, Ph.D

Přednáška se zabývá dynamikou českého lexikonu, a to jak na úrovni slovní zásoby, tak s ohledem na její lexikografické zpracování. Pozornost bude věnována nejprve teoretickým otázkám neologie, mj. kritériím vymezení neologismu. Následovat bude seznámení s vybranými výrazy z vlastní neologické sbírky a z knihy Hacknutá čeština (2018). Na jejich základě budou demonstrovány specifické jevy z oblasti pravopisu, výslovnosti, tvarosloví nebo stylu a dále představeny tematické oblasti, v nichž je patrná značná dynamika – v přímé návaznosti na proměny soudobého světa. Vedle nových jednoslovných výrazů, jako je např. šmejd ,prodejce užívající nekalých obchodních praktik, cílící zejména na starší obyvatelstvo‘, budou zohledněny i výrazy víceslovné, jako je slovní spojení pražská kavárna ,(hypotetická) skupina zejména pražských intelektuálů, kteří nesouhlasí s politickým vystupováním prezidenta Miloše Zemana‘, nebo frazém dělat zagorku ,být nerozhodný; zdráhat se něco udělat‘. Bouřlivými změnami prochází však také samo slovníkářství, a to zejména vlivem rozvoje techniky a navazujícím zapojením široké veřejnosti do tvorby nejrůznějších lexikonů či lexikografických platforem. Závěrem bude prostor pro diskusi.

Přednáška se bude konat v českém jazyce a  je určena pro studenty lingvistiky a bohemistiky Ruské státní univerzity humanitních studií.

 

Místo konání:

Moskva, 3. Tverskaja-Jamskaja 36/40

Datum:

6.12.2019

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala