Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Online přednášky o češtině

Česká centra organizují popularizační přednášky našich předních bohemistů s cílem podporovat studium češtiny v zahraničí u širší i odborné veřejnosti. V současné době přednášky probíhají v online podobě skrze platformu Zoom s paralelním streamováním na Facebooku. Tato forma podporuje mezinárodní diskusi a interakci mezi bohemisty a lektory češtiny z různých zemí světa a výrazně přispívá k posílení komunity lidí, které nějakým způsobem spojuje právě český jazyk.

Himbajs šůviks! WTF?! aneb citoslovce v češtině

Online přednáška o češtině Mgr. Barbory Štěpánkové, Ph.D. z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK. Přednáška byla vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom 17. 6. 2020 od 18:00 českého času.

O tématu přednášky

Citoslovce jsou slovním druhem, který stojí trochu stranou pozornosti lajků i lingvistů. Jedná se přitom o velmi dynamický slovní druh (přejímání z cizích jazyků, zastarávání, jazyková módnost). Citoslovce jako slova, která zpravidla vyjadřují emoce nebo zachycují zvuky, jsou typická pro mluvený jazyk. V příspěvku se proto zaměříme na vztah mluvného a psaného jazyka i na specifika, která přináší čeština na internetu. K citoslovcím přistoupíme z pohledu lexikografů, kteří se musejí potýkat se zpracováním slov, která jsou často variantní (auvajs, auvejs, jauvajs) a jejichž významy jsou někdy těžko popsatelné. Naznačíme i úskalí při překladu z jiných jazyků.

O hostovi

Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D., (*1977) vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK v Praze. Je vědeckou pracovnicí Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK. Věnuje se morfologii a lexikografii se zaměřením na neohebné slovní druhy. 

Karoška, koronápad, rouškomat aneb Pružná stabilita ve slovní zásobě češtiny 

On-line přednáška o češtině Mgr. Michaely Liškové, Ph.D. z oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR. Přednáška byla vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom čtvrtek 14. 5. 2020 od 18:00 českého času.

O tématu přednášky

V současné pandemické situaci je nápadný zejména prudký nárůst tzv. koronaslov, která jsou nezřídka expresivní, vynalézavá, neuzuální, humorná. V ústavní neologické databázi Neomat (neologismy.cz) nebo v otevřeném slovníku Čeština 2.0 (cestina20.cz) jsou jich dokladovány již stovky. Týkají se mj. označení viru a nemoci (koronáčkovídek), ochranných pomůcek (roušičkyrouškomat), práce a školy z domova (covideokonferenceškola v pyžamu) či dětí zplozených/narozených za pandemie (koroňátkokoroniálové). Zásadním předpokladem pro začlenění nově utvořeného slova do lexikonu je přetrvání jevu, který pojmenovává. Naprostá většina aktuálních jazykových novinek tak patrně bude brzy plnit jen funkci kroniky doby.

Přednáška se věnuje soudobým proměnám slovní zásoby češtiny (vedle zmíněného také novým výrazům, které reagovaly na povodně 21. století nebo na klimatický aktivismus), její součástí je neologický kvíz a závěrečná diskuse. 

O projektu

V roce 2018-19 Česká Centra zrealizovala ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AVČR pilotní cyklus popularizačních přednášek o češtině s cílem prezentovat češtinu popularizační formou skrze témata zpracovaná našimi předními bohemisty. Celkem proběhlo 23 přednášek o češtině určených pro širší i odbornou veřejnost v zahraničí a to v těchto 13 zahraničních městech: Berlín, Bratislava, Budapešť, Bukurešť, Ivano-Frankovsk, Kyjev, Lvov, Mnichov, Moskva, Sofie, Užhorod, Varšava, Vídeň. Cyklus byl zrealizován v rámci programové linie „Dědictví českého jazyka a literatury“ u příležitosti oslav 100 let výročí české státnosti. ČC rovněž přispěla k organizaci týdenního intenzivního cyklu přednášek pro studenty padovské bohemistiky v Praze. 

 

Více informací o projektu: Mgr. Tereza Puldová, epuldova@czech.cz, t: +420 234 668 239

Organizátor: Česká centra

Partneři: Ústav pro jazyk český AV ČR, Ústav českého národního korpusu, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého, Masarykova univerzita.

Komunikační kanály: Zoom, Facebook