Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Online přednášky o češtině

Česká centra organizují popularizační přednášky našich předních bohemistů s cílem podporovat studium češtiny v zahraničí u širší i odborné veřejnosti. V současné době přednášky probíhají v online podobě skrze platformu Zoom s paralelním streamováním na Facebooku. Tato forma podporuje mezinárodní diskusi a interakci mezi bohemisty a lektory češtiny z různých zemí světa a výrazně přispívá k posílení komunity lidí, které nějakým způsobem spojuje právě český jazyk.

Tys tam nebyls?

Přednáška s názvem Tys tam nebyls? byla vysílána ve čtvrtek 19. 11. 2020 v 18:00 českého času.

O tématu přednášky

Příklonné -s může v češtině zastupovat tvar pomocného slovesa být ve tvarech 2. osoby jednotného čísla minulého času a může se připojovat k nejrůznějším typům slov. Jde o podoby přišels (místo přišel jsi) nebo tys tam nebyla (místo ty jsi tam nebyla). Užívání příklonného -s je typické především pro spontánní dialog, tj. pro neformální, nepřipravené, dialogické mluvené projevy. V přednášce představím, kde všude, jak často a za jakých podmínek se příklonné -s může objevit. Pomocí autentických dokladů ze spontánních mluvených rozhovorů ukážu, ke kterým typům slov (slovním druhům, větným členům) dokážou mluvčí češtiny příklonné -s „přilepit“. Sami se přesvědčíte, že se může vyskytnout i tam, kde byste ho nejspíš nečekali.

O hostovi

Mgr. Lucie Benešová (*1983) vystudovala obory český jazyk a literatura a východoevropská studia se specializací ruština na FF UK v Praze, v současnosti studuje tamtéž doktorský obor český jazyk. Od roku 2009 působí jako vědecká pracovnice v Ústavu Českého národního korpusu FF UK v Praze. Je spoluautorkou několika korpusů spontánní mluvené češtiny (ORAL2006, ORAL2008, ORAL2013). Zabývá se mluveným jazykem a jeho korpusovým zpracováním.


Nedělej Zagorku!

Přednáška s názvem Nedělej Zagorku! aneb Zdroje nových frazémů v češtině byla vysílána ve čtvrtek 15. 10. 2020 v 18:00 českého času.

O tématu přednášky

Objevit nové frazémy v češtině je těžší než objevit jednotlivá slova. Tato spojení jsou nenápadnější, méně častá, zpočátku se tváří jako nahodilá spojení více slov. A hlavně si dlouho nemůžeme být jisti, že se skutečně frazémy stanou, tedy že je Češi budou používat a budou jim rozumět. Přednáška se zaměří na to, jakými cestami se dnes do češtiny tyto víceslovné jednotky dostávají, a pokusí se ukázat i některé „vítěze“, kteří v současné češtině zůstávají. Spolu s posluchači se zamyslíme i nad tím, proč se jim to podařilo.

O hostovi

PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D. (*1972) vystudovala češtinu a historii na Masarykově univerzitě v Brně, doktorské studium korpusové lingvistiky absolvovala na Univerzitě Karlově v Praze. Pracuje v sekci mluvených korpusů v Ústavu Českého národního korpusu FF UK. Odborně se věnuje především české frazeologii, frazeografii a korpusovému zpracování mluveného jazyka; v těchto oblastech vede speciální kurzy na FF UK. Dále se zabývá lexikologií a korpusovou lingvistikou.


    

 

Potřebujeme bezchybnou češtinu?

Přednáška byde vysílána u příležitosti Evropského dne jazyků ve čtvrtek 24. 9. 2020 od 18:00 českého času.

O tématu přednášky

Někdy se zdá, že to, co na češtině její uživatele a uživatelky zajímá nejvíc, jsou chyby. Jazyková chyba je chápána jako prohřešek, jako znak nedostatečnosti pisatele a její odhalení dává dotyčnému právo pisatele kritizovat a soudit. Většinou si potrpíme na chyby pravopisné, a to v rozporu s tím, co je na jazyce a komunikaci skutečně to zásadní. V přednášce se zaměřím na současnou podobu popularizace češtiny a lingvistiky, na fenomén pravopisné chyby a postoje mluvčích k chybování cizímu i vlastnímu. Využiju rovněž unikátní data z rozsáhlého dotazníkového testování, které proběhlo na konci jara 2020 v rámci mého semináře vedeného na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK.

O hostovi

Mgr. Hana Prokšová, Ph.D., (*1986) vystudovala český jazyk a literaturu a estetiku na Filozofické fakultě UK, v doktorském studiu tamtéž se věnovala předložkovým vazbám. Devět let pracovala v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český, nadále působí v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, je revizorkou státních maturit i přijímacích zkoušek. Zajímá se především o syntax, jazykovou změnu, didaktiku češtiny a český znakový jazyk.


 

 

Himbajs šůviks! WTF?! aneb citoslovce v češtině

Online přednáška o češtině Mgr. Barbory Štěpánkové, Ph.D. z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK. Přednáška byla vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom 17. 6. 2020 od 18:00 českého času.

O tématu přednášky

Citoslovce jsou slovním druhem, který stojí trochu stranou pozornosti lajků i lingvistů. Jedná se přitom o velmi dynamický slovní druh (přejímání z cizích jazyků, zastarávání, jazyková módnost). Citoslovce jako slova, která zpravidla vyjadřují emoce nebo zachycují zvuky, jsou typická pro mluvený jazyk. V příspěvku se proto zaměříme na vztah mluvného a psaného jazyka i na specifika, která přináší čeština na internetu. K citoslovcím přistoupíme z pohledu lexikografů, kteří se musejí potýkat se zpracováním slov, která jsou často variantní (auvajs, auvejs, jauvajs) a jejichž významy jsou někdy těžko popsatelné. Naznačíme i úskalí při překladu z jiných jazyků.

O hostovi

Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D., (*1977) vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK v Praze. Je vědeckou pracovnicí Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK. Věnuje se morfologii a lexikografii se zaměřením na neohebné slovní druhy. 

Karoška, koronápad, rouškomat aneb Pružná stabilita ve slovní zásobě češtiny 

On-line přednáška o češtině Mgr. Michaely Liškové, Ph.D. z oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR. Přednáška byla vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom čtvrtek 14. 5. 2020 od 18:00 českého času.

O tématu přednášky

V současné pandemické situaci je nápadný zejména prudký nárůst tzv. koronaslov, která jsou nezřídka expresivní, vynalézavá, neuzuální, humorná. V ústavní neologické databázi Neomat (neologismy.cz) nebo v otevřeném slovníku Čeština 2.0 (cestina20.cz) jsou jich dokladovány již stovky. Týkají se mj. označení viru a nemoci (koronáčkovídek), ochranných pomůcek (roušičkyrouškomat), práce a školy z domova (covideokonferenceškola v pyžamu) či dětí zplozených/narozených za pandemie (koroňátkokoroniálové). Zásadním předpokladem pro začlenění nově utvořeného slova do lexikonu je přetrvání jevu, který pojmenovává. Naprostá většina aktuálních jazykových novinek tak patrně bude brzy plnit jen funkci kroniky doby.

Přednáška se věnuje soudobým proměnám slovní zásoby češtiny (vedle zmíněného také novým výrazům, které reagovaly na povodně 21. století nebo na klimatický aktivismus), její součástí je neologický kvíz a závěrečná diskuse. 

O projektu

V roce 2018-19 Česká Centra zrealizovala ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AVČR pilotní cyklus popularizačních přednášek o češtině s cílem prezentovat češtinu popularizační formou skrze témata zpracovaná našimi předními bohemisty. Celkem proběhlo 23 přednášek o češtině určených pro širší i odbornou veřejnost v zahraničí a to v těchto 13 zahraničních městech: Berlín, Bratislava, Budapešť, Bukurešť, Ivano-Frankovsk, Kyjev, Lvov, Mnichov, Moskva, Sofie, Užhorod, Varšava, Vídeň. Cyklus byl zrealizován v rámci programové linie „Dědictví českého jazyka a literatury“ u příležitosti oslav 100 let výročí české státnosti. ČC rovněž přispěla k organizaci týdenního intenzivního cyklu přednášek pro studenty padovské bohemistiky v Praze. 

 

Více informací o projektu: Mgr. Tereza Puldová, epuldova@czech.cz, t: +420 234 668 239

Organizátor: Česká centra

Partneři: Ústav pro jazyk český AV ČR, Ústav českého národního korpusu, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého, Masarykova univerzita.

Komunikační kanály: Zoom, Facebook

 

NOVINKY

Tys tam nebyls?